Դասընթաց՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ)
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 30-11-2016: Ընթերցված է՝ 7774 անգամ

Պրոֆիկոն ընկերությունը կազմակերպում է խորացված դասընթաց գործող հաշվապահների համար՝ «Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ)» թեմայով:

Դասընթացը անց է կացվում հետևյալ թեմաներով՝
 1. Հիմունքներ, ՀՀՄՍ-1 «Ֆինանսական Հաշվետվությունների ներկայացումը»
 2. ՀՀՄՍ-18, ՖՀՄՄԿ-13 «Հասույթ»
 3. ՀՀՄՍ-16 «Հիմնական միջոցներ»
 4. ՀՀՄՍ-40 «Ներդրումային գույք»
 5. ՀՀՄՍ-38,ՄՄԿ-32 «Ոչ նյութական ակտիվներ»
 6. ՀՀՄՍ-2 «Պաշարներ»
 7. ՀՀՄՍ-23 «Փոխառության ծախսումներ»
 8. ՀՀՄՍ-8 «Հաշվապահական քաղաքականություն, գնատումներ, էական սխալներ»
 9. ՖՀՄՍ-5 «Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ, ընդհատված գործառնություններ»
 10. ՀՀՄՍ-11, ՖՀՄՄԿ-15 «Կառուցման պայմանագրեր»
 11. ՀՀՄՍ-10 «Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր»
 12. ՀՀՄՍ-20 «Պետական շնորհներ»
 13. ՀՀՄՍ-7 «Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին»
 14. ՀՀՄՍ-41 «Գյուղատնտեսություն»
 15. ՖՀՄՍ-6, ՖՀՄՄԿ-20 «Օգտակար հանածոների հետ կապված որոշ հարցեր»
 16. ՀՀՄՍ-24, ՀՀՄՍ-27, ՀՀՄՍ-28, ՖՀՄՍ-3, ՖՀՄՍ-10, ՖՀՄՍ-11, ՖՀՄՍ-12 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ»
 17. ՀՀՄՍ-17, ՖՀՄՄԿ-4 «Վարձակալություն»
 18. ՀՀՄՍ-21, ՀՀՄՍ-29 «Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններ և գերսղաճ»
 19. ՀՀՄՍ-32, ՀՀՄՍ-39, ՖՀՄՍ-7, «Ֆինանսական գործիքներ»
 20. ՀՀՄՍ-37, ՖՀՄՄԿ-1 «Պահուստներ»
 21. ՀՀՄՍ-19, ՀՀՄՍ-26 «Աշխատակիցներին հատուցումներ»
 22. ՀՀՄՍ-36 «Ակտիվների արժեզրկում»
 23. ՖՀՄՍ-8 «Գործառնական սեգմենտներ»
 24. ՖՀՄՍ-13 «Իրական արժեք»
 25. ՀՀՄՍ-33 «Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ
 26. ՀՀՄՍ-34, ՖՀՄՄԿ-10 «Միջանկյալ հաշվետվություններ»
 27. ՖՀՄՍ-2 «Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարումներ»
 28. ՀՀՄՍ-12 «Շահութահարկեր»
 29. ՓՄԿ ՖՀՄՍ-ի և ամբողջական ՖՀՄՍ-ների համեմատական
 30. ՀՀՀՀՍ-ի և ամբողջական ՖՀՄՍ-ների համեմատական
Դասընթացի ընդհանուր ժամաքանակը՝ 60 ժամ, տևողությունը՝ 3 ամիս: Դասընթացները անց են կացվում բիզնես կենտրոնում, շաբաթական 2 անգամ3 ժամով: Խմբում ուսանողների առավելագույն թվաքանակը՝ 20 ուսանող:

Դասընթացավարը փորձառու մասնագետ Ավետիք Մովսիսյանը:
Դասընթացի արժեքը՝ 150.000 ՀՀ ԴՐԱՄ, վճարումը՝ փուլերով:

Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք՝
 • գրել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ info@proficon.am
 • զանգահարել 099200630 կամ 091371922 հեռախոսահամարներով:
                                                                            ԳՐԱՆՑՎԵԼ 
Մեկնաբանություններ
sky-triangel yellow-triangel