Գրադարան

Այստեղ կարող եք ծանոթանալ հետևյալ բաժիններին
boost
Հարկային

    Այս բաժնում զետեղված են «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հարկատեսակներին վերաբերող օրենքները և ենթաօրենսդրական ակտերը: Յուրաքանչյուր հարկատեսակին վերաբերող օրենքի տակ տեղակայված են այդ օրենքին վերաբերող պաշտոնական պարզաբանումները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները և պաշտոնատար անձանց հրամանները:

Ավելին
yellow-triangel sky-triangel
boost
Մաքսային

    Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, ոլորտին վերաբերող այլ օրենքների, ինչպես նաև յուրաքանչյուր օրենքին վերաբերող պաշտոնական պարզաբանումներին, հրամաններին և կառավարության որոշումներին:

Ավելին
boost
Աշխատանքային

    Այս բաժնում ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրքը, աշխատավարձին և աշխատանքին առնչվող օրենքները և ենթաօրենսդրական ակտերը: Այստեղ կարող եք ծանոթանալ ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին ՀՀ օրենքին, նվազագույն ամսական, ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին: Այստեղ նույնպես յուրաքանչյուր օրենքի տակ տեղակայված են դրան վերաբերող պաշտոնական պարզաբանումները, հրամանները և ՀՀ կառավարության որոշումները:

Ավելին
boost
ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ

    Այս բաժնում տեղ են գտել հաշվապահի աշխատանքին առնչվող օրենսդրական ակտերը: Բաժնում ներկայացված են իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքը, Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքը և մեկ տասնյակից ավելի մասնագիտությանն առնչվող այլ օրենքներ: Պաշտոնական պարզաբանումների, կառավարության որոշումների և հրամանների ներկայացման ֆորմատը պահպանված է նաև այս բաժնում: Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի Կառավարության որոշումներ ենթաբաժնի տակ ներկայացված են նաև Հաշվապահական հաշվառման և Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները:

Ավելին