Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
Հրապարակված է Վրեժ Մխիթարյանի կողմից 29-06-2019: Ընթերցված է՝ 2004 անգամ

Համաձայն Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակայնությունը, Պրոֆիկոն ընկերությունը հարապարակում է գործընկեր հաճախորդների ֆինանսական հաշվետվությունները:

Վերոնշյալ հոդվածի 1.1 կետով սահմանվում է, որ խոշոր կազմակերպությունները պարտավոր են հրապարակել իրենց տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
Խոշոր ընկերություն է համարվում այն կազմակերպությունը, որը բավարարում է հետևյալ ցուցանիշներից առնվազն մեկին`
ա) հաշվետու տարվա (որի համար պետք է կազմվեն ֆինանսական հաշվետվությունները) գործունեությունից հասույթը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը.
բ) հաշվետու տարվա (որի համար պետք է կազմվեն ֆինանսական հաշվետվությունները) վերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է մեկ միլիարդ դրամը:
Համաձայն վերոնշյալի, Պրոֆիկոն ընկերությունը հրապարակում է խոշոր հաճախորդ գործընկերների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները։
Ընկերությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ստորև.
Ալ Համռա Ռիել Իսթեյթ ՍՊԸ
Բաջո 17 ՍՊԸ
Ռուժ Բուտե ՍՊԸ
Էս Թի Սերվիս ՍՊԸ
Քարարտ ՓԲԸ
Մեկնաբանություններ
sky-triangel yellow-triangel